Zobacz również

Schemat postepowania w sprawie stwierdzania chorób zawodowych

1. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej :

 •  lekarz i stomatolog na druku skierowania na badania*), w przypadku podejrzenia choroby zawodowej kieruje na badania do WOMP w Gdańsku w celu rozpoznania bądż nie choroby zawodowe (lekarz WOMP zgłasza podejrzeniedo właściwego inspektora sanitarnego)
 • zgłosić podejrzenie choroby zawodowej może pracodawca i pracownik poprzez lekarza profilaktyka zakładu
 •  były pracownik (aktualnie niezatrudniony) zgłasza podejrzenie choroby zawodowej na druku zgłoszenia *) Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, który kieruje go na badania do WOMP
 • po otrzymaniu zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej właściwy inspektor sanitarny wszczyna postępowanie w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej

 
2. Rozpoznanie choroby zawodowej:

 • Zainteresowany kierowany jest do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (WOMP), gdzie na podstawie dokumentacji medycznej, oceny przebiegu pracy zawodowej oraz specjalistycznych badań następuje rozpoznanie lub nie choroby zawodowej na druku orzeczenia
 • Zainteresowany ma prawo nie zgodzić się z orzeczeniem WOMP i wnioskować o ponowne badanie w jednostce orzeczniczej II stopnia,
 • Orzeczenie jednostki orzeczniczej II stopnia jest ostateczne;
 • Orzeczenie o rozpoznaniu lub braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej otrzymuje pacjent oraz PPIS;

3. Stwierdzanie choroby zawodowej:

 • PPIS dokonuje oceny narażenia zawodowego w zakładach pracy oraz wiąże warunki pracy z przyczyną powstałego schorzenia
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej, jeżeli rozpoznana choroba znajduje sie w wykazie chorób zawodowych oraz wystąpiło narażenie na czynniki ją wywołujące w zakładzie (zakładachg) pracy. W przeciwnym razie zostaje wydana decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
 • Decyzję otrzymują m.in. jako strony: pacjent oraz zakłady pracy, w których występowały czynniki mogące wywołać chorobę zawodową. Od decyzji, strony mogą wnieść odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jako instancji II stopnia

 

Podstawy prawne

 • art 235-237 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 1367)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 01.08.2002r. w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (tekst jedn. Dz.U z 2013r. poz.1379)

*) odpowiednie druki i szczegółowe informacje można uzyskać w Sekcji Higieny Pracy PSSE w Wejherowie, ul. Obrońców Helu 3, Tel.(0-58) 677-79-20

 

DRUKI DO POBRANIA

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: