HIGIENA ŻYWNOŚCI

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku realizuje następujące zadania:

Sprawuje nadzór sanitarny nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i obrotu środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością.Sekcja Higieny Żywności

Sprawuje nadzór sanitarny nad przestrzeganiem warunków zapewniających bezpieczeństwo żywności w zakładach żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego (stołówki zakładowe, szkolne i przedszkolne, bary, restauracje piony kuchenne na koloniach, obozach, w domach wczasowych, w domach opieki społecznej, w zakładach małej gastronomii i wszystkich innych placówkach żywieniowych).

Powadzi pobór do badań laboratoryjnych próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu stwierdzenia zgodności przedmiotowych środków spożywczych z obowiązującym prawem żywnościowym oraz monitorowania poziomów niektórych zanieczyszczeń w wybranych środkach spożywczych.

Sprawuje nadzór sanitarny nad przestrzeganiem prawidłowych warunków obrotu kosmetykami oraz prowadzi pobór próbek kosmetyków do badań.

Działa w systemie powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych - RASFF i podejmuje działania w przypadku otrzymania przedmiotowych powiadomień.

Podejmuje działania mające na celu wycofanie z obrotu kosmetyków, objętych powiadomieniami systemu RAPEX.

Prowadzi wspólnie z Sekcją Epidemiologii dochodzenia epidemiologiczne w przypadku wystąpienia zatruć pokarmowych, pobiera do badań laboratoryjnych próbki środków spożywczych, które mogły być nośnikami zatrucia oraz opracowuje dokumentację zatrucia pokarmowego po zakończeniu dochodzenia i badań laboratoryjnych.

Uczestniczy w dopuszczeniu do użytku obiektów nowych, zmodernizowanych, adaptowanych w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetwarzania lub obrotu środkami spożywczymi.

Prowadzi postępowanie administracyjne i wydaje decyzje administracyjne w zakresie: poprawy stanu higieniczno-sanitarnego, zakazu prowadzenia produkcji lub obrotu w całości lub części, zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia obiektów żywnościowo-żywieniowych, poprawy jakości wody stosowanej w produkcji lub obrocie żywnością.

Prowadzi aktualny rejestr obiektów żywnościowo-żywieniowych nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie.

Przeprowadzi graniczną kontrolę sanitarną w składach celnych oraz miejscach docelowego przeznaczenia żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji pomagających w przetwarzaniu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z państw nie będących członkami Unii Europejskiej oraz z państw nie będących członkami Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA).

Opracowuje plany zamierzeń oraz harmonogramy działań kontrolnych prowadzonych w obiektach nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie oraz sporządza sprawozdania z realizacji zamierzeń oraz wypełnienia planu kontroli. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: