Zobacz również

 

Badania

 

odnośnik do BIP  

logo jednostki certyfikującej PCA

logo strony z ostrzeżeniami  dotyczącymi żywności

logo_serwis_kapieliskowy.jpg

 

logo służby cywilnej

Do zadań sekcji w zakresie Higiena Dzieci i Młodzieży należą następujące zadania:

1. Higienizacja procesu nauczania obejmuje ocenę:

• dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii,
• rozkładu zajęć lekcyjnych,
• warunków zdrowotnych w szkolnych pracowniach komputerowych,
• realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych
• warunków do praktycznej nauki zawodu

2. Bieżący nadzór sanitarny obejmuje kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności:

• stanu sanitarno - technicznego sprzętu, pomieszczeń i budynków, w których funkcjonują placówki oświatowo-wychowawcze,

3. Przygotowywanie informacji i ocen dotyczących wybranych zagadnień problemowych higieny procesu nauczania oraz stanu sanitarno-higienicznego placówek oświatowo - wychowawczych

4. Współpraca z organami administracji oświatowej, szkolną służbą zdrowia oraz innymi instytucjami w zakresie prowadzonego nadzoru nad placówkami oświatowo-wychowawczymi, opiekuńczymi oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03

tel. (58) 677-79-01; (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24

e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl