Zobacz również

Sekcja Higieny Pracy realizuje następujące zadania :

  • Kontrola przestrzegania przez pracodawców przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy,
  • Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania w działalności zawodowej substancji i mieszanin chemicznych,
  • Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych
  • Kontrola przestrzegania przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu z zagranicy oraz obrotu prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3,
  • Kontrola przestrzegania przepisów w zakładach pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
  • Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie narażenia zawodowego pracowników na czynniki biologiczne w środowisku pracy,
  • Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
  • Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w zakresie sprawowanego nadzoru nad warunkami pracy oraz postępowanie w sprawach stwierdzania chorób zawodowych
  • Uczestnictwo w ogólnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawnych dotyczących obrotu chemikaliami,
  • Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: