Zobacz również

Warto się zapoznać z Komunikatami Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Komunikat V:

Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 30 z 31.1.2019 r., s. 112).

Zmiany w załącznikach I i III do dyrektywy 2004/37/WE wprowadzone ww. dyrektywą są kolejnym krokiem w procesie aktualizacji obowiązujących przepisów odnośnie do czynników rakotwórczych lub mutagennych.

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na nowe wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla kolejnych 6 szkodliwych czynników rakotwórczych
lub mutagennych:

 1.     trichloroetenu,
 2.     4,4’-metylenodianiliny,
 3.     1-chloro-2,3-epoksypropanu (epichlorohydryny),
 4.     1,2-dibromoetanu,
 5.     1,2-dichloroetanu,
 6.     spalin emitowanych z silników Diesla


oraz na umieszczenie oznakowania „skóra” bez ustalenia wartości wiążącej dla:

 1. mieszaniny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, zwłaszcza zawierających benzo[a]piren, które są czynnikami rakotwórczymi w rozumieniu niniejszej dyrektywy,
 2. olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika.


Komunikat VI:

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na nowe propozycje Parlamentu Europejskiego i Rady wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla kolejnych
5 szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych:

 1.     kadmu i jego związków nieorganicznych,
 2.     berylu i jego związków nieorganicznych,
 3.     kwasu arsenowego i jego soli, a także nieorganicznych związków arsenu,
 4.     formaldehydu,
 5.     4,4'-metyleno-bis-(2-chloroaniliny) (MOCA).


  Komunikat V i VI Komisji ds NDS i NDN

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: