Zobacz również

Warto pamiętać, że Rozporządzenia REACH określa obowiązki dla dostawcy substancji/mieszaniny chemicznej:

  • art. 31 ust. 1  "dostawca substancji lub mieszaniny chemicznej dostarcza odbiorcy ... kartę charakterystyki sporządzoną zgodnie z załącznikiem II (...)".
  • art. 31 ust. 5 - kartę dostarcza się na terenie Polski w języku polskim;
  • art. 31 ust. 8 - kartę dostarcza się nieodpłatnie w formie papierowej lub elektronicznej nie później niż w dniu pierwszej dostawy substancji lub mieszaniny;
  • art. 31 ust. 9 - Dostawcy niezwłocznie aktualizują kartę charakterystyki a następnie dostarczają taką aktualizację bezpłatnie w wersji papierowej lub elektronicznej wszystkim odbiorcom substancji lub mieszaniny, którym dostawcy dostarczyli tę substancję lub mieszaninę w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Natomiast Ustawa o substancjach stanowi, że niedopełnienie powyższych warunków zagrożone jest karą grzywny w myśl art. 52.

Przywołane przepisy:

  1. Rozporządzenie REACH - Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006);
  2. Ustawa o substancjach - Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2019r. poz. 1225).

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: