Zadania Oddziału Higieny Komunalnej

Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych;
 • Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody;
 • Wydawanie opinii dotyczących materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;

 

Nadzór nad basenami kąpielowymi oraz miejscami wykorzystywanymi do kąpieli

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym basenów kąpielowych oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli;
 • Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z basenów kąpielowych oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli;
 • Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli w nadzorowanych miejscach wykorzystywanych do kąpieli;

 

Nadzór ogólny

 • Prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem należytego stanu sanitarno - higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:

-        obiektów hotelarskich, turystycznych i sportowych;

-        zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;

-        podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

-        placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle  chorym lub osobom w podeszłym wieku;

-        dworców autobusowych oraz dworców i przystanków kolejowych;

-        ustępów publicznych;

-        oraz innych obiektów, takich jak: pralnie, obiekty kulturalne, cmentarze, tereny rekreacyjne itp.

 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;
 • Opiniowanie wniosków dot. imprez masowych, regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin w zakresie zagadnień higieny komunalnej;
 • Współpraca z ZNS w zakresie odbioru obiektów pod względem higieniczno-sanitarnym;
 • Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa;


Rodzaje spraw załatwianych przez Oddział Higieny Komunalnej:

 • Wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok i szczątków ludzkich – (ekshumację można przeprowadzić w okresie od 16 października do 15 kwietnia);
 • Wydawanie zezwoleń na przewóz  zwłok lub szczątków ludzkich w granicach państwa (środkami transportu kolejowego, lotniczego i wodnego) – na każdą odległość;
 • Wydawanie zezwoleń na wywóz zwłok albo szczątków ludzkich poza granice państwa;
 • Wydawanie opinii w sprawie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa;
 • Wydawanie ocen higienicznych na zastosowanie materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody z basenów kąpielowych i kąpielisk w celu przeprowadzenia badań mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych. Badania wykonywane są przez Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wejherowie lub w Lęborku;
 • Udzielanie informacji w zakresie jakości wody z urządzeń wodociągowych, basenów i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, znajdujących się pod nadzorem Sekcji Higieny Komunalnej.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: