Epidemiologia

Zadania Sekcji Epidemiologii:

Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi

 • bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych i pasożytniczych na terenie powiatu;
 • dokonywanie ocen i analiz sytuacji epidemiologicznej powiatu w zakresie chorób zakaźnych i pasożytniczych;
 • opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych mających na celu ustalenie źródła i dróg szerzenia się zakażenia oraz ich likwidację, a tym samym niedopuszczenie do wystąpienia kolejnych zachorowań;
 • realizowanie zadań wynikających z udziału Polski w programach eliminacji i eradykacji chorób zakaźnych;
 • udział w akcjach specjalnych wynikających z sytuacji epidemiologicznej na podległym terenie;
 • prowadzenie nadzoru nad nosicielami chorób zakaźnych, ozdrowieńcami, osobami ze styczności;
 • uczestniczenie w działaniach profilaktycznych w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych;obrazek strzykawki trzymanej w dłoni
 • czynny nadzór w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie; 
 •  prowadzenie nadzoru nad zgłaszalnością dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;
 • prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji;
 • opracowywanie ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych;
 • opracowywanie dwutygodniowych, kwartalnych, rocznych sprawozdań statystycznych dotyczących zachorowań na choroby zakaźne; 
 • prowadzenie nadzoru epidemiologicznego w sytuacjach mogących być skutkiem ataku bioterrorystycznego; 
 • wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie w przypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych;
 • stała współpraca z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie zwalczania i zapobiegania wściekliźnie oraz innych chorób  odzwierzęcych.
   

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad placówkami opieki medycznej. 

 • nadzór nad szpitalem, publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, indywidualnymi praktykami lekarskimi, indywidualnymi specjalistycznymi praktykami lekarskimi, grupowymi praktykami lekarskimi, indywidualnymi praktykami pielęgniarskimi, indywidualnymi specjalistycznymi praktykami pielęgniarskimi, grupowymi praktykami pielęgniarskimi
  oraz laboratoriami w zakresie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego;
 • nadzór nad realizacją opracowanych procedur mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wewnątrzzakładowego; 
 • współpraca ze szpitalnym zespołem ds. zakażeń w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń wewnątrzszpitalnych.
 • wydawanie dla podmiotów pielęgnacyjnych i leczniczych decyzji i opinii sanitarnych, prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego; 
 • przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji;
 • kontrolowanie skuteczności procesów deratyzacji.
   

Nadzór nad szczepieniami ochronnymi

 • nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych oraz stanem sanitarno – higienicznym punktów szczepień;
 • kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych;
 • nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami;
 • przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych do podległych punktów szczepień zabezpieczających szczepienia ochronne finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia; 
 • podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych; 
 • opracowywanie zgłaszanych niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz monitorowanie odczynów poszczepiennych; 
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia; 
 • prowadzenie szkoleń i narad dla personelu medycznego zatrudnionego w punktach szczepień na podległym terenie;
 • sporządzanie planów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień ochronnych.

 

Przyjmowanie interesantów

Sprawy dotyczące chorób zakaźnych i zakażeń

Poniedziałek - Piątek
w godz. 8:00 - 15:00
pokój nr 207, I piętro
tel. 058 677 79 05

Sprawy dotyczące nadzoru sanitarno-epidemiologicznego nad placówkami opieki medycznej

Poniedziałek - Piątek
w godz. 8:00 - 10:00

(w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)
pokój nr 207, I piętro
tel. 058 677 79 06 

Sprawy dotyczące nadzoru sanitarno-epidemiologicznego nad szpitalem

Poniedziałek - Wtorek
w godz. 8:00 - 15:00
pokój nr 206, I piętro
tel. 058 677 79 10

Sprawy dotyczące nadzoru nad szczepieniami ochronnymi

Piątek w godz. 8:00 - 14:00
(w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)
pokój nr 207, I piętro
tel. 058 677 79 06

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: