STATUT

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie

§ 1  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie zwana dalej „Powiatową Stacją” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2 Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym
z budżetu państwa, w stosunku do którego uprawnienia  podmiotu tworzącego posiada  Wojewoda Pomorski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Wejherowo.

2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat wejherowski.

§ 4  Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji i dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 5. 1. Powiatowa Stacja  zapewnia realizację zadań Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wejherowie w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1)  higieny środowiska,

2) higieny pracy w zakładach pracy,

3) higieny procesów nauczania i wychowania,

4) higieny wypoczynku i rekreacji,

5) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt   oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości
i  uciążliwości środowiskowych,  zapobiegania powstawania chorób,  w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1)      prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań nałożonych na  państwowego  inspektora sanitarnego;

2)      wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;

3)      opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

4)      działalność  przeciwepidemiczną;

5)      opracowywanie analiz  i ocen  epidemiologicznych oraz stanu higieniczno- sanitarnego;

6)      inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działalnością   na rzecz oświaty zdrowotnej , promocji zdrowia i szkoleń;

7)      sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

8)      prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji  administracyjnych;

9)      prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

10)   sprawowanie nadzoru nad higieną procesów nauczania i wychowania w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w ośrodkach  wypoczynku dzieci i młodzieży;

11)   sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

12)   sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w obiektach użyteczności  publicznej, miejscach zbiorowego  wypoczynku i rekreacji, w środkach transportu komunikacji publicznej;

13)   sprawowanie nadzoru nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, warunkami żywienia zbiorowego oraz jakością zdrowotną żywności;

14)    sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością,  kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi,

15)   realizowanie zadań obronnych ochrony zdrowia;

16)   przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

17)   przygotowywanie i składanie projektów  wniosków o ukaranie do sądów;

18)   przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie  oskarżenia w postępowaniu uproszczonym , według odrębnych przepisów;

19)   prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;

20)   opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań  z działalności Stacji;

21)   prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Stacji, a w szczególności finansowo księgowych, pracowniczych i administracyjno-gospodarczych.

§ 6  Powiatowa Stacja może  prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą na świadczeniu usług zleconych, z których środki stanowią dochody budżetu państwa.

§ 7 . 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno - Administracyjny,

2) Oddział Laboratoryjny,

3) Oddział Nadzoru Sanitarnego,

4) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego,

5) Stanowisko Pracy do spraw Systemu Jakości,

6) Inspektor Ochrony Danych.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny  Powiatowej Stacji.

 

Statut został nadany Zarządzeniem nr 213/12 Wojewody Pomorskiego z dnia 11 lipca 2012r.  oraz zmieniony Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2019r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: