REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Załącznik do Zarządzenia nr 2 /2019
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie
z dnia 22.01.2019r

 

I. Postanowienia ogólne.


§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) Stacji - należy przez to rozumieć Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wejherowie;

2) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.

§ 2. 1. Siedzibą Stacji jest siedziba Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie ul. Obrońców Helu 3.

2. Terytorialny zakres działania Stacji obejmuje powiat wejherowski.

3. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, jest Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

II. Cele i zadania Stacji.

§ 3. Stacja  powołana jest do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,
w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;

2) higieny pracy w zakładach pracy;

3) higieny procesów nauczania i wychowania;

4) higieny wypoczynku i rekreacji;

5) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

§ 4. Wykonywanie zadań określonych w § 3 polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

§ 5. Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą między innymi na świadczeniu usług zleconych, z których środki stanowią dochody budżet państwa.

§ 6. Stacja  realizuje zadania  powierzone Państwowemu Powiatowemu  Inspektorowi  Sanitarnemu w Wejherowie, w szczególności w zakresie:

1) prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań nałożonych na  państwowego  inspektora sanitarnego;

2) wykonywania badań i analiz laboratoryjnych;

3) opracowywania ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

4) działalności  przeciwepidemicznej;

5) opracowywania analiz  i ocen  epidemiologicznych oraz stanu higieniczno- sanitarnego;

6) inicjowania, organizowania, koordynowania, prowadzenia i sprawowania nadzoru nad działalnością na rzecz oświaty zdrowotnej , promocji zdrowia i szkoleń;

7) sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

8) prowadzenia postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywania w tych sprawach projektów decyzji  administracyjnych;

9) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

10) sprawowanie nadzoru nad higieną procesów nauczania i wychowania w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w ośrodkach  wypoczynku dzieci i młodzieży;

11) sprawowania nadzoru nad warunkami higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

12) sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w obiektach użyteczności  publicznej, miejscach zbiorowego  wypoczynku i rekreacji, w środkach transportu komunikacji publicznej;

13) sprawowania nadzoru nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, warunkami żywienia zbiorowego oraz jakością zdrowotną żywności;

14) sprawowania nadzoru nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością,  kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;

15) realizowania zadań obronnych ochrony zdrowia;

16) przygotowywania decyzji i wykonywania innych czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

17) przygotowywania i składania projektów  wniosków o ukaranie do sądów;

18) przygotowywania spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenia i popierania  oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

19) prowadzenia spraw związanych ze statystyką publiczną;

20) opracowywania projektów planów pracy oraz sprawozdań  z działalności Stacji;

21) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Stacji, a w szczególności finansowo księgowych, pracowniczych i administracyjno-gospodarczych.

III. Struktura organizacyjna Stacji.

§ 7. 1. W skład Stacji wchodzą następujące  komórki organizacyjne:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczno -Administracyjny;

4) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

5) Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;

6) Inspektor Ochrony Danych.

2. W skład  Oddziału Nadzoru Sanitarnego wchodzą:

1) Sekcja Epidemiologii;

2) Sekcja Higieny Komunalnej;

3) Sekcja Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku;

4) Sekcja Higieny Pracy;

5) Sekcja Promocji Zdrowia oraz Higieny Dzieci i Młodzieży;

6) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

3. W skład Oddziału Laboratoryjnego wchodzą:

1) Laboratorium Mikrobiologii;

2) Laboratorium Przygotowania Podłoży.

4. W skład Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego wchodzą:

1) Sekcja Ekonomiczna;

2) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;

3) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych.

5. Dyrektor, w przypadku potrzeby wykonywania konkretnych zadań, może utworzyć samodzielne stanowiska pracy.

6. Schemat  organizacyjny Stacji stanowi załącznik do regulaminu.

IV. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych  świadczeń w komórkach organizacyjnych Stacji.

§ 8. 1. Działalność lecznicza Stacji polega na promocji zdrowia oraz realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

2. Stacja udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych z zakresu mikrobiologii.

3. Laboratorium Stacji prowadzi pełną dokumentację świadczeń diagnostyczno-laboratoryjnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

4. Polityka bezpieczeństwa informacji jest regulowana procedurami zgodnie z wymaganiami prawa.

5. Badania wykonywane są przez wykwalifikowany personel posiadający wykształcenie zgodne z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od prowadzonej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, laboratorium Stacji uczestniczy w zewnętrznych krajowych i międzynarodowych programach kontrolnych.

6. Laboratorium Stacji doskonali jakość świadczonych usług poprzez:

1) podnoszenie kwalifikacji personelu;

2) wykorzystywanie najnowszych dostępnych technologii w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

§ 9. 1. Stacja jest czynna od poniedziałku do środy i w  piątek w godz. 740-1515, w czwartek w godz. 740-1600.

2. Przyjmowanie próbek od pacjentów do laboratorium Stacji odbywa się od poniedziałku do czwartku w godz. 800-1000.

V. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Stacji oraz warunki współdziałania tych komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Stacji.

§ 10. 1. Do zadań  Oddziału Nadzoru Sanitarnego należy :

1) w zakresie Sekcji Epidemiologii:

a) nadzorowanie realizacji Programu Szczepień Ochronnych:

- dystrybucja szczepionek do podległych punktów szczepień,

- kontrola terminowego przeprowadzania szczepień w podległych placówkach,

- kontrola gospodarowania szczepionkami z uwzględnieniem łańcucha chłodniczego,

- monitorowanie Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych,

- ocena stanu sanitarno – higienicznego punktów szczepień,

- ocena postępowania ze skażonym sprzętem do szczepień,

- sprawozdawczość z realizacji szczepień;

b) nadzór nad zagadnieniami DDD:

- nadzór nad procesami sterylizacji sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

- nadzór nad zabiegami dezynfekcyjnymi i dezynsekcyjnymi w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

- ocena stanu sanitarno – higienicznego i sanitarno – technicznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

- kontrola postępowania z odpadami medycznymi,

- kontrola postępowania z bielizną szpitalną,

- zapobieganie zakażeniom wewnątrzszpitalnym;

c) zapobieganie chorobom zakaźnym:

- bieżąca ocena sytuacji epidemiologicznej,

- prowadzenie rejestrów podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne,

- sporządzanie okresowych meldunków i raportów o zachorowaniach,

- prowadzenie działań zapobiegawczych i przeciwepidemicznych w ogniskach chorób zakaźnych,

- nadzór epidemiologiczny nad osobami narażonymi bądź podejrzanymi o zakażenie,

- realizacja programów eliminacji  chorób zakaźnych;

d) prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji w stosunku do nadzorowanych placówek;

e) opracowywanie ocen i analiz stanu sanitarnego, danych statystycznych i sprawozdań dotyczących działalności Stacji;

f) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, Państwowym Zakładem Higieny, Inspekcją Weterynaryjną, Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Policją i Strażą Miejską oraz Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

2) w zakresie Sekcji Higieny Komunalnej:

a) nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia:

- prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych,

- organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody,

- wydawanie opinii dotyczących materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;

b) nadzór nad basenami kąpielowymi oraz miejscami wykorzystywanymi do kąpieli:

- prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym basenów kąpielowych oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli,

- prowadzenie nadzoru nad jakością wody z basenów kąpielowych oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli,

- wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli w nadzorowanych miejscach wykorzystywanych do kąpieli;

c) prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem należytego stanu sanitarno – higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym przede wszystkim:

- obiektów hotelarskich, turystycznych i sportowych,

- zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej,

- podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

- placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle  chorym lub osobom w podeszłym wieku,

- dworców autobusowych oraz dworców i przystanków kolejowych,

- ustępów publicznych,

- oraz innych obiektów, takich jak: pralnie, obiekty kulturalne, cmentarze itp.;

d) nadzór nad postępowaniem z odpadami medycznymi i bielizną w placówkach prowadzących działalność leczniczą;

e) kontrola instalacji ciepłej wody użytkowej w zakresie zabezpieczenia przed namnażaniem bakteriami Legionella w obiektach hotelarskich, placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,  przewlekle  chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz szpitalach;

f) opiniowanie wniosków dot. imprez masowych, regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin;

g) nadzór nad właściwym postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi;

h) współpraca z organami samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi, Inspekcją Weterynaryjną, policją, WOPR.

3) w zakresie Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:

a) prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem środków spożywczych produkowanych, magazynowanych, znajdujących się w obrocie handlowym;

b) prowadzenie nadzoru nad obiektami produkcji, przetwarzania, magazynowania i obrotu środkami spożywczymi;

c) pobieranie do badań laboratoryjnych próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków oraz próbek sanitarnych;

d) sporządzanie sprawozdań z badań próbek pobranych w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności;

e) udział w zbieraniu danych i przygotowywanie informacji dla sieci powiadamiania o produktach niebezpiecznych;

f) nadzór nad kosmetykami;

g) opracowywanie ocen jakości żywienia;

h) współpraca z Inspekcją Weterynaryjną w zakresie bezpieczeństwa żywności;

i) organizowanie i prowadzenie akcji w celu poprawy stanu higieniczno- sanitarnego zakładów produkujących, przetwarzających, wprowadzających do obrotu i transportu środki spożywcze;

j) prowadzenie działań kontrolnych związanych z sezonem letnim;

k) prowadzenie działań na wniosek strony mających na celu zatwierdzenie nowo powstających zakładów żywnościowo – żywieniowych;

l) prowadzenie ewidencji zakładów produkcyjnych, magazynujących i miejsc sprzedaży środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;

m) nadzór nad środkami zastępczymi;

n) współpraca z organami samorządu terytorialnego, Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Handlową, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Państwową Inspekcją Pracy, Policją i Strażą Miejską.

4) w zakresie Sekcji Higieny Pracy:

a) nadzór nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy;

b) kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób związanych z warunkami pracy;

c) kontrola przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych;

d) kontrola przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych;

e) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie rozporządzenia w sprawie detergentów;

f) analiza wyników badań środowiskowych czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy;

g) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie narażenia zawodowego pracowników na czynniki rakotwórcze w środowisku pracy;

h) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie narażenia zawodowego pracowników na czynniki biologiczne w środowisku pracy;

i) prowadzenie nadzoru nad prekursorami narkotyków;

j) współpraca w zakresie wyżej wymienionych zadań z innymi służbami (Państwowa Inspekcja Pracy, służbą medycyny pracy, Państwową Inspekcją Handlową, Policją, organami samorządu terytorialnego);

k) prowadzenie spraw dotyczących chorób zawodowych;

l) gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących środowiska pracy;

m) opracowywanie planów pracy i zamierzeń oraz ich terminowa realizacja;

n) opracowywanie bieżących zagadnień problemowych zlecanych przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;

o) udzielanie porad i informacji w zakresie zagadnień merytorycznych dotyczących higieny pracy.

5) w zakresie  Sekcji Promocji Zdrowia oraz Higieny Dzieci i Młodzieży:

a) nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, szkołach wyższych i placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży;

b) nadzór nad warunkami higieny procesów nauczania;

c) kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach;

d) sporządzanie analiz wybranych zagadnień oraz ocen stanu higieniczno-sanitarnego placówek dziecięco-młodzieżowych;

e) wykonywanie wybranych pomiarów w celu oceny stanowiska pracy ucznia;

f) prowadzenie istotnych ze względów zdrowotnych spraw dotyczących środowiska dzieci i młodzieży;

g) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, kuratorium oświaty i wychowania, podmiotami leczniczymi świadczącymi usługi medyczne w placówkach oświatowych oraz innymi instytucjami i organizacjami w sprawach ochrony zdrowia dzieci i młodzieży

h) koordynacja działalności oświatowo-zdrowotnej poprzez wytyczanie kierunków działania dla placówek służby zdrowia, organizacji i instytucji, które mają obowiązek prowadzenia działalności oświatowo-zdrowotnej;

i) prowadzenie poradnictwa i instruktażu metodycznego oraz udzielanie pomocy w konstruowaniu programów promocyjnych;

k) prowadzenie nadzoru metodyczno - organizacyjnego nad prawidłowością realizowanych programów i zadań w zakresie oświaty zdrowotnej;

l) organizowanie pomocy metodycznych i poglądowych do działalności szkoleniowej;

m) nawiązywanie współpracy z władzami samorządu terytorialnego, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym na rzecz  edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

6) w zakresie  Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

a) nadzór nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością fachowymi i sanitarnymi, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia w których są udzielane świadczenia zdrowotne realizowany poprzez m.in.:

- opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie spełniania wymagań higienicznych i zdrowotnych,  

- opiniowanie w postępowaniach dotyczących środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięć,

- uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów,

- kontrola w trakcie budowy;

b) nadzór nad warunkami higieny środowiska poprzez m.in. uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego;

c) współpraca z organami samorządu terytorialnego, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

2. Do zadań Oddziału Laboratoryjnego należy:

1) w zakresie Laboratorium Mikrobiologii:

a) badanie materiału klinicznego:

- diagnostyczne badanie kału w kierunku schorzeń jelitowych u osób chorych i podejrzanych o zakażenie,

- badanie kału u ozdrowieńców i nosicieli w kierunku pałeczek jelitowych,

- badanie branżowców na nosicielstwo pałeczek jelitowych;

b) badanie skuteczności procesu sterylizacji;

2) w zakresie Laboratorium Przygotowania Podłoży:

a) przygotowanie podłoży hodowlanych dla Laboratorium Mikrobiologii,

b) kontrola jakości przygotowanych podłoży.

3. Do zadań  Oddziału Ekonomiczno-Administracyjnego należy:

1) w zakresie Sekcji Ekonomicznej:

a) rzetelne i jasne przedstawianie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości, finansów publicznych i szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów:
- dochodów budżetowych,
- wydatków budżetowych;

b) ewidencja analityczna dochodów budżetowych oraz przygotowanie i składanie tytułów wykonawczych celem skierowania do przymusowego ściągnięcia należności przez organ egzekucyjny;

c) dekretacja dowodów księgowych;

d) ewidencja analityczna rozrachunków i roszczeń;

e) prowadzenie ksiąg rachunkowych;

f) przeprowadzanie bieżącej analizy finansowej;

g) przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych;

h) wycena środków trwałych, rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych;

i) sporządzanie sprawozdań finansowych;

j) opracowywanie planów ekonomiczno-finansowych;

k) obsługa Stacji dotycząca gospodarki materiałowej i biurowej;

l) sporządzanie listy płac i dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

m) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasiłków;

n) sporządzanie sprawozdań dotyczących wynagrodzeń;

2) w zakresie Sekcji Administracyjno – Gospodarczej:

a) zabezpieczenie należytego stanu technicznego i sanitarnego obiektu Stacji;

b) zapewnienie bezpieczeństwa ppoż. i właściwego stanu bhp w Stacji;

c) przygotowanie majątku Stacji do inwentaryzacji;

d) prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjną;

e) utrzymanie porządku w obiekcie;

f) transport osobowy i towarowy na potrzeby Stacji;

g) prowadzenie archiwum i rotacja dokumentów archiwalnych;

3) w zakresie Stanowiska Pracy ds. Pracowniczych:

a) prowadzenie spraw osobowych pracowników Stacji;

b) sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia.

4. Do zadań pracownika na  Stanowisku Pracy Radcy Prawnego należy:

1) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów zarządzeń, instrukcji, regulaminów, decyzji i postanowień;

2) udzielanie opinii prawnych i ustnych porad oraz opracowywanie wyjaśnień na wniosek kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych pracowników;

3) informowanie o nowych przepisach prawnych związanych z działalnością organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

4) informowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzonych faktach istotnego naruszania obowiązujących przepisów w działalności Stacji;

5) obsługa prawna spraw w postępowaniu sądowym i administracyjnym;

6) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów wewnętrznych aktów    organizacyjnych Stacji;

5. Do zadań pracownika na  Samodzielnym Stanowisku ds. Systemu Jakości należy:

1) opracowanie, wdrażanie i nadzór nad stosowaniem systemu zarządzania w Stacji;

2) zapewnienie skutecznego nadzoru nad całością dokumentacji i jej aktualizację zgodnie z systemem zarządzania;

3) planowanie, nadzorowanie realizacji prawidłowego i skutecznego przeprowadzania auditów wewnętrznych w Stacji;

4) organizowanie przeglądów zarządzania i czuwanie nad realizacją podjętych w trakcie przeglądu ustaleń;

5) sprawowanie nadzoru nad planowaniem i prowadzeniem szkoleń wewnętrznych w zakresie systemu zarządzania;

6) współpraca z Kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania w Stacji;

7) reprezentowanie Stacji przed jednostką akredytującą.

6. Do zadań pracownika na  stanowisku Inspektora Ochrony Danych należy:

1) informowanie Dyrektora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: rozporządzenie RODO) oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

2) monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3) udzielanie na żądanie administratora zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia RODO;

4) współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;

6) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO;

7) prowadzenie wewnętrznego rejestru czynności przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 30 rozporządzenia RODO.

§ 11. Współdziałanie pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Stacji
i samodzielnymi stanowiskami pracy,  powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania Stacji oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielanych przez Stację  świadczeń zdrowotnych.

VI. Warunki współdziałania Stacji z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

§ 12. Zasady współdziałania Stacji  z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy tymi podmiotami a Stacją.

VII. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.

§ 13. Organizacje procesu udzielania świadczeń zdrowotnych reguluje Zarządzenie Dyrektora Stacji w sprawie prowadzenia działalności usługowej z tytułu sprzedaży usług zleconych.

VIII. Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.

§ 14. Wysokość pobieranych opłat za udzielane świadczenia zdrowotne określa Zarządzenie Dyrektora Stacji w sprawie określenia wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane zz tytułu sprzedaży usług zleconych.

IX.  Sposób kierowania komórkami organizacyjnymi Stacji.

§ 15. 1. Dyrektorem Stacji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie.

2. Dyrektor kieruje Stacją przy pomocy Głównego Księgowego, Inspektora Ochrony Danych, pracownika na Stanowisku Pracy ds. Systemu Jakości, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach.

3. W czasie nieobecności Dyrektora, Stacją kieruje osoba upoważniona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie.

§ 16. 1. Dyrektor Stacji zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy i efektywnego funkcjonowania Stacji.

2. Główny Księgowy podlegający Dyrektorowi sprawuje nadzór merytoryczny nad Oddziałem Ekonomiczno-Administracyjnym oraz prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami:

1) rachunkowość finansową i materiałową Stacji;

2) gospodarkę finansową Stacji;

3) działania związane z opracowaniem budżetu Stacji, kontrolą i sporządzaniem sprawozdań finansowych z jego wykonania.

3. Inspektor Ochrony Danych w imieniu Dyrektora/Administratora Danych nadzoruje zasady przetwarzania danych osobowych w Stacji.

4. Pracownik na Stanowisku Pracy ds. Systemu Jakości sprawuje w imieniu Dyrektora nadzór nad budowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemu zarządzania w Stacji.

5. Działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych kierują kierownicy tych komórek.

6. Kierownicy komórek organizacyjnych Stacji oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy odpowiadają za zgodne z przepisami prawa, merytoryczne, właściwe i terminowe załatwiane spraw.

7. W oddziale nie może być utworzone więcej niż jedno stanowisko zastępcy kierownika.

8. W komórkach organizacyjnych, w których nie utworzono stanowiska zastępcy kierownika, w razie niemożności wykonywania funkcji przez kierownika, zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.

9. Szczegółowy zakres obowiązków kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy ustala Dyrektor, a pozostałym pracownikom Dyrektor po uzgodnieniu z kierownikami poszczególnych komórek. Zakresy obowiązków poszczególnych pracowników Stacji znajdują się w ich  aktach osobowych.

§ 17. Wewnętrzne przepisy określające obowiązki i uprawnienia poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk, bądź regulujące sprawy o istotnym znaczeniu dla Stacji powinny być wydawane w formie zarządzeń Dyrektora lub w przypadku jego nieobecności w formie zarządzeń osoby upoważnionej przez Dyrektora (osoby go zastępującej).

X. Postanowienia końcowe.

§ 18. Obowiązkiem każdego pracownika Stacji jest znajomość regulaminu organizacyjnego i realizacja jego postanowień.

§ 19. Regulamin  wprowadzony jest w życie zarządzeniem Dyrektora Stacji.

§ 20. Zmiany do Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Regulamin organizacyjny w.2019 (pdf)

Regulamin organizacyjny w.2013 (pdf)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: