Akty prawne

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie w bieżącej pracy kontrolno-nadzorczej stosuje przepisy:

 • Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  (t.j. Dz. U. z 2019r. poz 59)
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń
  (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 821 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
  (Dz. U. z 2019r. poz. 1292)

oraz szczegółowych przepisów dotyczących poszczególnych nadzorowanych obszarów


Działalność przeciwepidemiczna

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. t. j. z 2019r., poz. 1239)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U z 2013r., poz. 848)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badan w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń (Dz. U. z 2014r., poz. 459)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Dz. U. z 2018r. poz 2103 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. t. j. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019r., poz. 595)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004r. nr 43 poz. 408 z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2019r. poz. 1213)
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2010r., nr 100, poz. 646)
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017r., poz. 1975)
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z 2013r., poz. 696)
 12. Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. t. j. z 2018r. poz. 1492 z późn. zm.)
 13. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. t. j. z 2018r. poz. 1446 z późn. zm.)
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U. z 2010r., nr. 254, poz.1711)
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. t. j.  z 2018r., poz. 753)
 16. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 października 2018r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019 (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2018r. poz. 104)
 17. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 października 2019r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2020 (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2019r. poz. 87)
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015r. poz. 2069)


Higiena komunalna

 1. Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r., Nr 62, poz. 504 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 10 stycznia 2012r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 145)
 5. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na wolnych obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r.,Nr 208 poz.1240)
 7. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391)


Higiena pracy

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 
  (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  (Dz.U z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn.zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.
  (Dz.U. z 2005r. Nr 11, poz. 86 z późn.zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy   
  (Dz.U. N 33, poz. 166)
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  (Dz.U. Nr 217, poz. 1833 z późn.zm.)


Oświata Zdrowotna i Promocji Zdrowia

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. (t.j. Dz.U.2007 Nr 70, poz.473 z pózn.zm.)
 • Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9.11.1995 r. (Dz.U.1996 Nr 10, poz.55 z pózn.zm.)
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005 r. (Dz.U.2005 Nr 179, poz.1485 z pózn.zm.)
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994 r. (Dz.U.1994 Nr 111, poz.535 z pózn.zm.)
 • Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18.01.1996r. (t.j. Dz.U.2007 Nr 226, poz.1675 z pózn.zm.)
 • Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży z dnia 7.01.1993 r. (Dz.U.1993 Nr 17, poz. 78 z pózn.zm.)
 • Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (t.j. Dz.U.2004 Nr 2572, poz.473 z pózn.zm.)
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003r. (Dz.U.2003 Nr 96, poz.873 z pózn.zm.)
 • Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 05.06.1998r. (t.j. Dz.U.2001 Nr 142, poz.1592 z pózn.zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV z dnia 13.09.2005r. (Dz.U.2005 Nr 189, poz.1590)


Chemikalia

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011.63.322)
 2. Rozporządzenie nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliówz dnia 29 maja 2007 r. (Dz.Urz. UE L 136 z 29.5.2007) - REACH,
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006  (Dz.Urz. UE L 353/2 z 31.12.2008) – CLP
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz.Urz. UE L 204 z 31.7.2008)
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.
 6.  Ustawa z dnia 13 września 2002r.o produktach biobójczych (t.j. Dz.U.2007.39.252)
 7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U.2012.124)
 8. Rozporządzenie (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. U.UE.L .04.7.47.1 z 18.02.2004 z późn. zm.)
 9. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz. U.UE.L.05.22.1 z 26.01.2005)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: