Zobacz również

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:

czwartek: 15:00-16:00skargi i wnioski

Skargi i wnioski mogą być także wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej  i ustnie do protokołu.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Przedmiotem skargi mogą być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywani zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Uwaga: Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Terminy załatwiania skarg i wniosków: 

Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt - załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi i wnioski szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1701 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: