Zasady organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie informuje, że od dnia 1 marca 2010r. obowiązują zmiany do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.2009r.,Nr.218.poz.1696).

Każdy organizator wypoczynku zobowiązany jest zgłosić wypoczynek do kuratorium oświaty, na minimum 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Zgłoszenie wypoczynku odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego na niniejszej stronie oraz poprzez złożenie wydruku tego formularza (wraz z załącznikami) w kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora. Zgłoszenie zawiera informacje dotyczące m.in. miejsca wypoczynku, liczby uczestników, kadrze opiekuńczej, programu.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji

 

Natomiast na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego można znaleźć instrukcję dotyczącą wymagań higieniczno-sanitarnych jakie powinny spełniać obozy stacjonarne "Instrukcję sanitarną obozów pod namiotami" (dokument w pdf).

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: