Komunikat z dnia 18.08.2014r.


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WEJHEROWIE

ostrzega przed ryzykiem zakażenia wirusem wścieklizny

w związku z decyzją nr 294/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie z dnia 01.08.2013r. dotyczącą stwierdzenia ogniska wścieklizny na terenie Luzina, gmina Luzino oraz decyzją nr 318/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie
z dnia 13.08.2013r. dotyczącą stwierdzenia ogniska wścieklizny na terenie Łówcza Górnego, gmina Łęczyce.

 

W związku z powyższym, zwraca się uwagę na konieczność zastosowania szczególnych środków ostrożności podczas przebywania na terenie zagrożonym:

  • należy unikać kontaktów ze zwierzętami dziko żyjącymi,
  • nie dotykać zwierząt chorych lub padłych, a fakt znalezienia martwego zwierzęcia, należy zgłosić do lekarza weterynarii
  • psy należy wyprowadzane w kagańcu i na smyczy,
  • koty nie powinny być swobodnie wypuszczane z domów,
  • bezwzględnie należy dopełnić obowiązku szczepienia psów przeciw wściekliźnie

 

Każdy przypadek pokąsania czy podrapania przez zwierzę (dzikie lub domowe) należy bezwzględnie skonsultować z lekarzem pierwszego kontaktu w celu ewentualnego wdrożenia profilaktyki p/wściekliźnie oraz zgłosić ten fakt Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wejherowie.

Obszar zagrożony wścieklizną obejmujący częściowo gminę Łęczyce, Luzino, Linię oraz adresy zakładów leczniczych dla zwierząt gdzie należy zgłaszać znalezione padłe zwierzęta zostały podane w Rozporządzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie nr 2/2014 z dnia 13.08.2014r. załączonym poniżej rozporzadzenie_PLW_w_Wejherowie.pdf

Telefon kontaktowy – sekcja epidemiologii PSSE Wejherowo 058 677 79 05, 058 677 79 06

Wścieklizna jest to ostra odzwierzęca choroba zakaźna ośrodkowego układu nerwowego, objawiająca się zapaleniem mózgu i rdzenia, prowadząca do zejścia śmiertelnego. Do zakażenia dochodzi poprzez kontakt uszkodzonej skóry lub błon śluzowych 
ze śliną chorego zwierzęcia.

 

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: