Zobacz również

 

Badania

 

odnośnik do BIP  

logo jednostki certyfikującej PCA

logo strony z ostrzeżeniami  dotyczącymi żywności

logo_serwis_kapieliskowy.jpg

 

logo służby cywilnej

Inwestorów zgłaszających zakończenie robót budowlanych lub zakończenie budów i chcących uzyskać stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie, o którym mowa w art. 56 Prawa budowlanego (w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym) zawiadamiamy, że z uwagi na szczególne okoliczności spowodowane stanem epidemii COVID-19  wprowadzonym rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 491) ogranicza się kontrolowanie obiektów w dotychczasowej formie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydaje swoje oceny i opinie na podstawie dokumentów budowy, protokołów badań i oświadczeń kierowników budów.

W związku z powyższym inwestorów(1) zgłaszających zakończenie inwestycji budowlanych uprasza się o udostępnianie następujących dokumentów:

1.    Pozwolenie na budowę,
2.    Skan planu zagospodarowania terenu(2),
3.    Skany rzutów budynku(2),

4.    Protokół badania skuteczności działania wentylacji mechanicznej (jeżeli zakres inwestycji obejmował wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej),
5.    Opinia kominiarska (jeżeli w budynku/budynkach zastosowano wentylację grawitacyjną),
6.    Protokół badań wody,

7.    Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, a w sytuacji gdy doszło do zmian – ich wyszczególnienie wraz z przedstawieniem graficznym,
8.    Oświadczenia kierownika budowy o zastosowaniu przy realizacji robót wyłącznie materiałów posiadających właściwe atesty higieniczne,
9.    Oświadczenia kierownika budowy o zastosowaniu zaworu antyskażeniowego na przyłączu do publicznej sieci wodociągowej (jeśli budynki do takiej sieci zostały przyłączone).

Wyszczególnione dokumenty można przesyłać drogą elektroniczną na adres tut. stacji. W takim przypadku przesyłanym plikom należy nadać nazwy pozwalające powiązać je z daną inwestycją i zidentyfikować ich zawartość.   


 

(1)    Jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik należy załączyć kopię pełnomocnictwa oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za przedłożenie pełnomocnictwa,
(2)    w przypadku gdy projekt był uzgodniony w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych – skany planów/rzutów z pieczęciami tych uzgodnień.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl