Podstawy działania

Podstawy działaniaPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wejherowie działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017  r., poz. 1261 z póżn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, 
  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z póżn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, 
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn., Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
  • Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wejherowie nadanemu Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego.
  • Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 3

poniedziałek - środa, piątek: 8 - 15
czwartek: 8 - 16

fax (58) 677-79-03
tel: (58) 672-74-27; (58) 672-74-23; (58) 672-74-24
e-mail: psse.wejherowo@pis.gov.pl